انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران

انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۵ زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بین رشته ای آغاز نمود.